Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www https://euroroom.biz/ jest spółka Euroroom Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Pukowca 15, KRS 663984, NIP: 6342890572, e-mail: kontakt@euroroom.biz, tel: 515 903 293, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) 
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 
 2. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 4. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 5. czas nadejścia zapytania,
 6. pierwszy wiersz żądania HTTP,
 7. kod odpowiedzi HTTP,
 8. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 9. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na serwis www nastąpiło przez odnośnik,
 10. informacje o przeglądarce użytkownika,
 11. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ZAWARTYCH W PLIKACH „COOKIES”

 1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”. a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia serwisu. b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Użytkownicy serwisu www pozostają anonimowi do momentu, w którym sami zdecydują o zmianie tego stanu. Informacje zawarte w logach systemowych (takie, jak. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP mogą być wykorzystane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników.
 6. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. 
 7. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, c) informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Użytkownicy mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i ich przeniesienia. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą znajdują się w Klauzuli informacyjnej
 4. Administrator jako właściciel polityki prywatności zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnych zmian w niniejszym dokumencie.
 5. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od momentu opublikowania zmienionej wersji polityki prywatności w serwisie www.
 6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 30 września 2020 roku.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w spółce Euroroom Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Euroroom Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Pukowca 15, KRS 663984, NIP: 6342890572, e-mail: kontakt@euroroom.biz, tel: 515 903 293

Cele przetwarzania danych:

Administrator może przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

 1. Zawarcia umowy – w przypadku chęci skorzystania z usług oferowanych przez Administratora, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane te będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości zawarcia umowy.
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – w przypadku konieczności wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków nakładanych na Administratora przez obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Dane te będą przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawa obligują do przechowywania dokumentacji związanej z nałożonymi obowiązkami. Podanie danych w przypadku wymogu ustawowego opisanego powyżej jest obligatoryjne, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów.
 3. Marketingowych – w przypadku wyrażenia chęci otrzymywania informacji marketingowych lub ofert Administratora, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych w dowolnej formie, oraz przedstawienia oferty Administratora, pod warunkiem wyrażenia zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć marketingu własnego produktów i składanie ofert potencjalnym klientom. Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Dane będą przetwarzane z uwzględnieniem art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania spowoduje brak możliwości otrzymywania materiałów marketingowych.
 4. Kontaktowych – w przypadku zaistnienia potrzeby kontaktu, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Państwem lub kontaktu Państwa z Administratorem w dowolnej sprawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć kontaktu z potencjalnymi lub aktualnymi klientami. Dane te będą przetwarzane do chwili zakończenia potrzeby kontaktu przez obydwie strony, do momentu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkował będzie brakiem możliwości kontaktu.
 5. Stosowania plików cookies – w przypadku zaakceptowania plików cookies, dane w nich zawarte będą przetwarzane w celu analizowania danych statystycznych bazujących na plikach cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies znajdują się w zakładce Polityka prywatności na stronie internetowej Administratora. 
 6. Dochodzenia roszczeń – w przypadku konieczności dochodzenia swych praw, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń przez Administratora oraz prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku ochrona własnych praw i ich dochodzenie. Dane te będą  przetwarzane przez okres, w którym Administrator może dochodzić swych roszczeń.

Odbiorcy danych

W zależności od podanych danych i celu ich przetwarzania, podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

 1. klienci i kontrahenci Administratora
 2. spółki Grupy Eurokadra i ich kontrahenci,
 3. dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące szeroko pojęte usługi IT, w tym także podmioty prowadzące usługi hostingowe oraz portale społecznościowe, a w zakresie plików cookies – Google LLC.
 4. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora usługi, w szczególności kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, szkoleniowe oraz marketingowe.
 5. operatorzy pocztowi i kurierzy,
 6. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 7. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Zasady ochrony danych

Administrator będzie przetwarzał jedynie te dane i jedynie w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji określonych i uzasadnionych celów, przy uwzględnieniu zasady minimalizacji danych.

Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych u Administratora.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

Państwa prawa

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

W zależności od rodzaju i celu przetwarzania danych, mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i ich przeniesienia. 

Informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Radosława Naczyńskiego. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@eurokadra.com.

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.